728 x 90

นิทรรศการวังน่านิมิต เชื่อมประวัติศาสตร์ - ปัจจุบัน ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย

img

เรื่องราวของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ในมุมแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ต่อเนื่องรัชกาลที่ 5 ที่ถูกนำเสนอผ่านนิทรรศการ "วังน่านิมิต" ด้วยเทคโนโลยีที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ให้เข้ากับปัจจุบัน พร้อมการแนะนำโครงการศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี โดย คุณสิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการฯ ซึ่งคำว่า "วังน่า" เป็นการสะกดแบบโบราณตามพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระราชวังบวรสถานมงคล เป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้นสำหรับพระมหาอุปราชและมีฐานะเป็นองค์รัชทายาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาตำแหน่งนี้ขึ้นพร้อมกับการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้น โดยเริ่มสร้างพร้อม ๆ กับพระบรมมหาราชวัง ในพุทธศักราช​ ๒๓๒๕ และใช้งานตราบจนกระทั่งสิ้นสุดลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช​ ๒๔๒๘

วังหน้าในอดีต มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โรงละครแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศเหนือของสนามหลวง พระที่นั่งอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ หมู่พระวิมาน และพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร รวมถึงพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส(วัดพระแก้ววังหน้า) ในบริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นิทรรศการวังน่านิมิต เป็นการสื่อความหมายผลการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระราชวังบวรสถานมงคล โดยนักประวัติศาสตร์ ภัณฑารักษ์ สถาปนิก นักจดหมายเหตุ นักวิชาการ ได้ร่วมกันสืบค้นและรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย แผนที่ แผนผัง ทั้งที่อยู่ในความดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมไปถึงที่เก็บรวบรวมโดยนักสะสมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทำการสันนิษฐาน รูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ไม่มีปรากฏให้เห็นแล้วในปัจจุบัน ตีความจากลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์ และสื่อความหมายโดยใช้ภาพ (Visual Language) เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากอดีต ผ่านนิทรรศการที่มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เพื่อกระตุ้นความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำของเมืองที่เลือนรางไปตามกาลเวลา ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นำมาซึ่งความเข้าใจ ต่อประวัติศาสตร์ ต่อมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่า ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของไทย และสร้างความตระหนักรู้ ต่อประชาชนเพื่อให้เกิดความรัก หวงแหน ช่วยกันปกป้อง มรดกของชาติ และส่งต่อไปสู่คนในชาติรุ่นต่อไป

นอกจากนี้ ยังนำเสนอเรื่องราวของพระที่นั่งคชกรรมประเวศ และพลับพลาสูง ซึ่งไม่ปรากฏอยู่แล้วในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมทั้งสองนี้ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอนุชาธิราช (พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล โดยให้มีพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดิน

ซึ่งคุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า "โครงการวังหน้าเมื่อ 5 ปีที่แล้วเคยเป็นเรื่องของการศึกษาโบราณคดี ส่วนนี้เราได้คุยกับทีมงานที่ทำงานร่วมกันว่าจะนำเอาข้อมูลมาถึงผู้คนในวิธีที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและสิ่งที่ร่วมสมัยมากขึ้นเพื่อทำให้คนเห็นว่าอดีตกับปัจจุบันไปด้วยกัน เชื่อมความรู้สึกของคนในแต่ละยุคให้คนอยากกลับไปค้นหาและตั้งคำถาม"

กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญยิ่ง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต Living Museum นิทรรศการ วังน่านิมิต ครั้งนี้ พัฒนาจากข้อมูลและภาพจำลองสันนิษฐานจากโครงการศึกษาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี โดยสำนักสถาปัตยกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มุ่งหวังให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล เนื้อหาของประวัติศาสตร์ในนิทรรศการ และสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบที่น่าสนใจอย่างใกล้ชิด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักรู้ด้านปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมสู่ประชาชน

นิทรรศการวังน่านิมิต จัดแสดงในวันที่ 10-27 มิถุนายน 2561 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยหลังจากการจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแล้ว นิทรรศการวังน่านิมิต จะจัดแสดงอีกครั้ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในเดือนธันวาคม 2561


ติดตามข่าวสารนิทรรศการวังน่านิมิตได้ที่
Website : wangnaproject.space
Facebook :architecturewangna
Instagram : curatorials.wn   

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments