728 x 90

พ.ร.บ. หนี้ กยศ. ไม่จ่ายไม่ได้แล้ว

img

จากการที่ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อจัดระเบียบและปรับความคล่องตัวให้กองทุนฯ มีประสิทธิภาพในการให้กู้และติดตามหนี้มากขึ้น โดยปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ชำระหนี้กว่า 2.3 ล้านคน ซึ่งปีหน้าเตรียมใช้มาตรการใหม่ หักเงินเดือนชำระคืน หวังนำเงินกลับเข้ากองทุนฯ เพื่อส่งต่อให้น้องๆ รุ่นหลังผู้ต้องการทุนเรียนต่อไป  

ตัวเลขเงินกู้ กยศ. 5.6 แสนล้าน 
จากการเปิดเผยข้อมูลสถานะการให้กู้ยืมเงิน โดย กยศ. พบว่ามีนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมปลายจนจบระดับปริญญาตรี ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 - 2560 โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 4.9 ล้านราย และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จำนวน 4.8 แสนราย รวมทั้งสิ้น 5.4 ล้านราย เป็นวงเงินให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนเล่าเรียนกว่า 5.6 แสนล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา มีการปล่อยให้กู้ยืมจำนวน 7 แสนราย แบ่งเป็น กยศ. จำนวน 18,851 ล้านบาท และ กรอ. 7,189 ล้านบาท

ขณะที่สถานะผู้กู้ยืมเงินกองทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระหนี้ มีจำนวน 3,596,462 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของผู้กู้ทั้งหมด, ผู้ที่อยู่ช่วงระยะปลอดหนี้ (2 ปีหลังจบการศึกษา) จำนวน 982,147 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ผู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  741,990 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 และผู้เสียชีวิต (ระงับหนี้) หรือทุพพลภาพ (ระงับหนี้ชั่วคราว) จำนวน 51,191 ราย คิดเป็นร้อยละ  1
กยศ.

เผยมีผู้ชำระหนี้กองทุนเพียง 35%
เมื่อดูจากจำนวนผู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ กยศ. โดยพ้นจากช่วงระยะปลอดหนี้ 2 หลังจากเรียนจบแล้ว และมีระยะเวลาในการดำเนินการชำระหนี้ 15 ปี จำนวนกว่า 3.6 ล้านคน ปรากฏว่ามีผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้เพียง 1.3 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้มีจำนวนกว่า 2.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 65

โดยผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ค้างจ่ายคืนกองทุนเป็นจำนวนเงินสูงถึง 68,800 ล้านบาท ซึ่งเมื่อประมาณการจากวงเงินกู้ยืมเฉลี่ยต่อรายอยู่ที่ 100,000 บาท เท่ากับว่าเงินที่ค้างชำระสามารถนำไปเป็นทุนให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนค่าเล่าเรียนถึง 688,000 คนเลยทีเดียว

ในส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กองทุน ขณะนี้มีจำนวนสูงถึง 1.1 ล้านราย โดยเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. จำนวน 1 ล้านราย และผู้กู้ยืมเงิน กรอ. จำนวน 1 แสนราย ซึ่งมีผู้ที่อยู่ในกระบวน-การบังคับคดีแล้วกว่า 1 แสนราย 
กยศ.
เผยมุมมองลูกหนี้ผิดสัญญา
จากสถิติผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ที่มีจำนวนมากจนน่าตกใจนั้น คุณปรีชา บูชางกูร รองผู้จัดการ กยศ. ได้เปิดเผยมุมมองของลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพในการชำระแต่ค้างจ่ายคืนกองทุนฯ พบว่า 1. ผู้กู้ยืมเงินมีมุม-มองว่าภาครัฐจะยกหนี้ให้ฟรี 2. วัฒนธรรมที่ผิดๆ คิดว่าผู้ใดจ่ายเงินคืนกองทุนคือ คนโง่ และ 3. เรื่องอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ตลอด 15 ปี ที่ถือว่าถูก ทำให้ผู้กู้เลือกไปจ่ายเงินกู้อื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า จนไม่มีเงินจ่าย หรือลืมไปเลยว่าเป็นหนี้กองทุนฯ
กยศ.
ในส่วนของมุมมองจากผู้กู้ยืมเงินที่ชำระปกติ พบปัจจัยสำคัญได้แก่ 1. ต้องการที่จะปลดภาระหนี้สิ้น 2. ถือเป็นการส่งต่อโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับคนที่ต้องการต่อไป และ 3. เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อดูจากสถิติในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ยอดเงินการชำระหนี้กองทุนฯ มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2558 มีการจ่ายคืน จำนวน 18,318 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 21,419 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2560 จำนวน 25,978 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้นำเงินกลับเข้ามาในระบบ ไม่ว่าจะเป็น การลดเบี้ยปรับ 100%, ผู้ที่ไม่เคยค้างชำระ หากมาปิดบัญชีก็มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการเชิงรุก โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ ซึ่งกองทุนฯ จะดำเนินการเพียงชั่วคราว เพื่อไม่ให้ลูกหนี้เคยตัว ที่หวังรอจังหวะชำระช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น

เพิ่มประสิทธิภาพให้กู้-ติดตามหนี้
โดยเมื่อ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่คือ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อจัดระเบียบ 2 กองทุน ได้แก่ กยศ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และ กรอ. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ให้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดของกองทุน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุน ด้านการให้กู้ยืมและการติดตามหนี้ที่มีอยู่จำนวนมหาศาล

โดยในส่วนของผู้กู้ยืมเงิน นอกจากจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเงิน เดิมสำหรับผู้ขาดแคลน ยากจน และผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศแล้ว      ยังเพิ่มในส่วนของผู้ที่เรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือกองทุนส่งเสริมเป็นพิเศษ และผู้ที่เรียนดีสร้างความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่ต้องการทุนในการเล่าเรียน

ขณะเดียวกันผู้กู้ยืม มีหน้าที่จะต้องแจ้งสถานะเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อนายจ้าง ภายใน 30 วันนับแต่เริ่มปฏิบัติงาน และจะต้องชำระเงินคืนกองทุนโดยการหักจากเงินเดือนทุกเดือน แทนการจ่ายเป็นรายปี รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืน

ในส่วนของนายจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นลูกจ้าง ได้แก่ เงินเดือน/ ค่าจ้าง โดยนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลานำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ นายจ้างจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อจะได้รับการแจ้งจากกองทุนฯ อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น หากนายจ้างไม่ดำเนินการ หักแต่ไม่นำส่ง นำส่งแต่ไม่ครบ จะต้องรับผิด ชดใช้เงินที่ต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่นายจ้างยังไม่ได้นำส่งหรือที่ยังขาดไป

นอกจากนี้ยังปลดล็อกข้อจำกัดของกองทุนฯ ให้อำนาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้กองทุนฯ จากทุกหน่วยงานหรือองค์กรทั้งราชการและเอกชน เช่น สำนักงานประกันสังคม, กรมสรรพากร, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รวมไปถึงสามารถขอหมายเลขโทรศัพท์จากค่ายโทรศัพท์ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ต้องจัดส่งข้อมูลให้ตามที่กองทุนฯ ร้องขอ

มนุษย์เงินเดือนหนาว ดีเดย์หักเงินเดือนลูกหนี้ เริ่ม ก.พ. 61
สำหรับการหักเงินเดือนผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินคืนกองทุน จะมีการนำร่องในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยเริ่มกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประมาณ 600 คน หลังจากนั้นจะขยายไปยังข้าราชการในสังกัดกระทรวงอื่นๆ สุดท้ายก็ไปภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ต่อไป

โดยการหักเงินเดือนเพื่อชำระคืนกองทุนนั้น จะมีลำดับในการหักเงินต่อจาก การหักภาษี ณ ที่จ่าย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือประกันสังคมก่อน ถึงจะสามารถหักเงินกู้ยืมกองทุน ส่วนหนี้ที่ไปก่อที่อื่นจะต้องชำระหลังจากหนี้กองทุน

ทั้งนี้ แม้ว่ากองทุนจะมีมาตรการข้อบังคับทางด้านกฎหมายออกมาเพื่อให้มีการชำระเงินคืน แต่สิ่งที่ควรเกิดในกลุ่มผู้กู้ยืมคือ วินัยทางการเงิน และตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เพราะเงินดังกล่าวเป็นภาษีของคนในชาติที่หยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่ต้องการเรียน และอยากนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติในรุ่นต่อๆ ไป 


คุณปรีชา บูชางกูร รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“กยศ. เป็นกองทุนเงินที่ให้กู้ยืมเงินไปกว่า 5 แสนล้าน ฉะนั้นควรมีเงินกลับมาหมุนเวียนในแต่ละปีการศึกษา ถ้าทำอย่างนั้นได้จะเป็นการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาษีของประชาชน ซึ่งเงินก้อนนั้นก็จะใช้ไปในการพัฒนาประเทศในสาขาอื่นได้ ในแง่ตัวผู้กู้ถ้ามีความรับผิดชอบ ชำระหนี้ปกติ นั่นคือการส่งโอกาสให้กับรุ่นน้อง ในแง่องค์กรนายจ้างก็มีส่วนในการสร้างช่วยเหลือประเทศชาติ อีกทั้งยังได้ทราบว่ามีลูกจ้างมีจิตสำนักหรือขาดความรับผิดชอบหรือไม่ ก็จะเห็นกันตอนนี้”

คุณณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.  
“การที่เราได้รับโอกาสจาก กยศ. ทำให้สามารถเรียนต่อจนกระทั่งจบระดับสูงสุด เมื่อทำงานหารายได้แล้ว การคืนเงินคือหน้าที่สำคัญของคนได้รับทุน และเป็นหน้าที่ในการส่งมอบโอกาสต่อในรุ่นต่อไป ช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน ให้ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเขาก็จะสร้างรายได้ให้ประเทศกลับมาเป็นเงินภาษี นี่คือความสำคัญต่อสังคม ส่วนต่อตนเอง ผมมองว่าเป็นเรื่องของความกตัญญูรู้คุณ สะท้อนว่าเรายังเป็นพลเมืองที่ดีอยู่”


[English]
Thailand’s Student Loan Fund still awaits repayment of THB68Bln

The country’s Student Loan Fund is now hoping to get its money back from over 2.3 million borrowers after the new Student Loan Fund Act came into effect in July.

Data from the Student Loan Fund showed, during 1996 and 2017, there have been about 5.4 million high-school and university students, who have borrowed from the Fund and an income contingent student loan fund.  The total amount of fund lent to both groups stood at more than 56 billion baht.

Some 3.6 million borrowers should now be in the middle of the repayment period, but only 1.3 million of them have actually done so.  This means the Student Loan Fund is experiencing the default worth approximately 68.8 billion baht. 

The Fund said that many those, who have been in default, have hoped the government would let them get away without having to pay back, while some have been told that repaying student loans is an act of a fool.  Another reason borrowers were in default was the decision to take care of their other financial debts with interest rates that are higher than 1%, which the Fund is charging them.

Nevertheless, the new law is making it mandatory for borrowers to inform their employers of their loan status within 30 days since the start of their employment and to agree to allow the Fund to work with their employers to arrange a monthly repayment through the deduction from their salary, while employers who fail to comply with these conditions will have to be financial responsible.  The new practice is set to start in February 2018.

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

113 Comments

 • Tony Rock
  14 August 2018 08:28:10

  คุณกำลังคิดเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งจำเป็นจริงๆหรือไม่? วันนี้คุณคิดว่าจะได้รับเงินกู้ตามกฎหมายหรือไม่? คุณกำลังคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ คุณมีหนี้ที่ต้องจ่ายหรือไม่? คุณต้องการจ่ายค่าเล่าเรียนเรียน? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อชำระค่าบริการหรือไม่? นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะบรรลุความต้องการของคุณ เราจะช่วยคุณในทุกประเภทของเงินให้สินเชื่อ สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อเพื่อธุรกิจและสินเชื่อนักศึกษา? เราให้เงินกู้เอกชนใด ๆ เงินกู้อัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราทาง e-mail {fhacyberservics@gmail.com} ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้: จำนวนเครดิต: ผู้ยืมชื่อ: รายละเอียดการติดต่อของผู้กู้: คุณและรัฐ: เมือง: สัญชาติ: เงินกู้ยืม: ระยะเวลาของเงินกู้: สถานะทางแพ่ง: ปะ: เพศ: รายได้ต่อเดือน: E-mail: fhacyberservics@gmail.com เบอร์โทรศัพท์: +1903) 568-0039 นายโทนี่ร็อค ที่ปรึกษาทั่วไป

  REPLY
  • Kim Morse[ Reply to : Tony Rock ]
   19 December 2018 09:12:51

   สวัสดีคิมมอร์สผู้ให้กู้เงินรายย่อย (Code360) เราให้เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีและอยู่ในวงเงิน 10,000.00 ถึง 500,000.00 เหรียญสหรัฐฯและ 10,000.00 ถึง 500,000.00 ยูโรเพื่อเป็นเงินกู้ โครงการที่ได้รับทุน 100% พร้อมเงินกู้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เรามีการประกันเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าจำนวนมากทั่วโลกของเรา ด้วยแพคเกจเครดิตที่ยืดหยุ่นของเราการให้กู้ยืมสามารถดำเนินการได้และโอนเงินให้กับผู้กู้ภายใน 2 วัน เราทำงานในแง่ที่ชัดเจนและเข้าใจได้และเสนอสินเชื่อทุกประเภทแก่ลูกค้าที่สนใจ บริษัท เอกชนและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและกลับมาหาเราผ่านทางอีเมล รายละเอียดผู้ใช้: ชื่อ: วันเกิด: เพศ. สถานภาพการสมรสของฉัน: ที่อยู่: เมือง: และรัฐ / จังหวัด:  รหัสไปรษณีย์ / ประเทศ: โทรศัพท์: อีเมลของฉัน: กับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: จำนวนเงินกู้: ระยะเวลาเงินกู้: รายได้ รับรายเดือนสุทธิ อีเมล์: (Code360optionsloancompany@gmail.com) ขอแสดงความนับถือ, นางคิมมอร์ส

  • Kim Morse[ Reply to : Tony Rock ]
   19 December 2018 09:13:05

   สวัสดีคิมมอร์สผู้ให้กู้เงินรายย่อย (Code360) เราให้เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีและอยู่ในวงเงิน 10,000.00 ถึง 500,000.00 เหรียญสหรัฐฯและ 10,000.00 ถึง 500,000.00 ยูโรเพื่อเป็นเงินกู้ โครงการที่ได้รับทุน 100% พร้อมเงินกู้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เรามีการประกันเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าจำนวนมากทั่วโลกของเรา ด้วยแพคเกจเครดิตที่ยืดหยุ่นของเราการให้กู้ยืมสามารถดำเนินการได้และโอนเงินให้กับผู้กู้ภายใน 2 วัน เราทำงานในแง่ที่ชัดเจนและเข้าใจได้และเสนอสินเชื่อทุกประเภทแก่ลูกค้าที่สนใจ บริษัท เอกชนและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและกลับมาหาเราผ่านทางอีเมล รายละเอียดผู้ใช้: ชื่อ: วันเกิด: เพศ. สถานภาพการสมรสของฉัน: ที่อยู่: เมือง: และรัฐ / จังหวัด:  รหัสไปรษณีย์ / ประเทศ: โทรศัพท์: อีเมลของฉัน: กับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: จำนวนเงินกู้: ระยะเวลาเงินกู้: รายได้ รับรายเดือนสุทธิ อีเมล์: (Code360optionsloancompany@gmail.com) ขอแสดงความนับถือ, นางคิมมอร์ส

  • Kim Morse[ Reply to : Tony Rock ]
   19 December 2018 09:19:43

   สวัสดีคิมมอร์สผู้ให้กู้เงินรายย่อย (Code360) เราให้เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีและอยู่ในวงเงิน 10,000.00 ถึง 500,000.00 เหรียญสหรัฐฯและ 10,000.00 ถึง 500,000.00 ยูโรเพื่อเป็นเงินกู้ โครงการที่ได้รับทุน 100% พร้อมเงินกู้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เรามีการประกันเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าจำนวนมากทั่วโลกของเรา ด้วยแพคเกจเครดิตที่ยืดหยุ่นของเราการให้กู้ยืมสามารถดำเนินการได้และโอนเงินให้กับผู้กู้ภายใน 2 วัน เราทำงานในแง่ที่ชัดเจนและเข้าใจได้และเสนอสินเชื่อทุกประเภทแก่ลูกค้าที่สนใจ บริษัท เอกชนและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและกลับมาหาเราผ่านทางอีเมล รายละเอียดผู้ใช้: ชื่อ: วันเกิด: เพศ. สถานภาพการสมรสของฉัน: ที่อยู่: เมือง: และรัฐ / จังหวัด:  รหัสไปรษณีย์ / ประเทศ: โทรศัพท์: อีเมลของฉัน: กับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: จำนวนเงินกู้: ระยะเวลาเงินกู้: รายได้ รับรายเดือนสุทธิ อีเมล์: (Code360optionsloancompany@gmail.com) ขอแสดงความนับถือ, นางคิมมอร์ส

  • Kim Morse[ Reply to : Tony Rock ]
   19 December 2018 09:19:52

   สวัสดีคิมมอร์สผู้ให้กู้เงินรายย่อย (Code360) เราให้เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีและอยู่ในวงเงิน 10,000.00 ถึง 500,000.00 เหรียญสหรัฐฯและ 10,000.00 ถึง 500,000.00 ยูโรเพื่อเป็นเงินกู้ โครงการที่ได้รับทุน 100% พร้อมเงินกู้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เรามีการประกันเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าจำนวนมากทั่วโลกของเรา ด้วยแพคเกจเครดิตที่ยืดหยุ่นของเราการให้กู้ยืมสามารถดำเนินการได้และโอนเงินให้กับผู้กู้ภายใน 2 วัน เราทำงานในแง่ที่ชัดเจนและเข้าใจได้และเสนอสินเชื่อทุกประเภทแก่ลูกค้าที่สนใจ บริษัท เอกชนและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและกลับมาหาเราผ่านทางอีเมล รายละเอียดผู้ใช้: ชื่อ: วันเกิด: เพศ. สถานภาพการสมรสของฉัน: ที่อยู่: เมือง: และรัฐ / จังหวัด:  รหัสไปรษณีย์ / ประเทศ: โทรศัพท์: อีเมลของฉัน: กับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: จำนวนเงินกู้: ระยะเวลาเงินกู้: รายได้ รับรายเดือนสุทธิ อีเมล์: (Code360optionsloancompany@gmail.com) ขอแสดงความนับถือ, นางคิมมอร์ส

 • Mrs Mary
  20 August 2018 06:04:19

  ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ธุรกิจของคุณเอง? ก) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา C) การรวมหนี้สิน ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... สถานที่: .......................................... สถานะ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่ต้องการ: ......................... ระยะเวลาเงินกู้: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้ต่อเดือน: ..................................... ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  REPLY
 • Mrs Mary
  25 August 2018 16:06:11

  ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ธุรกิจของคุณเอง? ก) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา C) การรวมหนี้สิน ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... สถานที่: .......................................... สถานะ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่ต้องการ: ......................... ระยะเวลาเงินกู้: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้ต่อเดือน: ..................................... ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  REPLY
 • Michelle Aguilar
  26 October 2018 20:20:08

  ขอแสดงความยินดีกับคุณ Michelle Aguilar จากประเทศมาเลเซียเมื่อฉันต้องการกู้เงินในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาฉันถูกหลอกลวงออกจาก 1,700.00 ดอลลาร์โดยผู้ให้กู้บางรายในประเทศไนจีเรีย แต่เมื่อฉันใช้พระเจ้านี้จากผู้หญิงคนนี้ที่เรียกว่า Susan James Loan Firml พวกเขา ช่วยฉันด้วยเงินกู้จำนวน $ 280,000.00 ซึ่งฉันอยู่ในความต้องการของโดยไม่มีร่องรอยของกิจกรรมการหลอกลวงใด ๆ ฉันจะแนะนำให้คุณทั้งหมดติดต่อพวกเขาผ่านทางอีเมลของพวก เขา:susanjamesloanfirml07@gmail.com หรือ susanjamesloanfirml07@outlook.com หรือ Whats-app หมายเลขของเธอ:+1(587)206-1157 หรือทางเว็บไซต์:https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

  REPLY
 • Mr. Richard Cosmos
  01 November 2018 16:14:22

  คุณต้องการเงินกู้หรือไม่? เงินกู้คริสมาสต์? สินเชื่อส่วนบุคคล? สินเชื่อธุรกิจ? สินเชื่อจำนอง? การเกษตรและโครงการทุน? เราให้ออกทุกประเภทของเงินให้สินเชื่อที่อัตราดอกเบี้ย 2%! อีเมลติดต่อ (richardcosmos5@gmail.com) ข้อเสนอสินเชื่อคริสต์มาส

  REPLY
 • Mrs Mary
  09 November 2018 13:35:36

  ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ธุรกิจของคุณเอง? ก) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา C) การรวมหนี้สิน ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... สถานที่: .......................................... สถานะ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่ต้องการ: ......................... ระยะเวลาเงินกู้: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้ต่อเดือน: ..................................... ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  REPLY
 • Mrs Mary
  11 November 2018 06:38:50

  ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ธุรกิจของคุณเอง? ก) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา C) การรวมหนี้สิน ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... สถานที่: .......................................... สถานะ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่ต้องการ: ......................... ระยะเวลาเงินกู้: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้ต่อเดือน: ..................................... ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  REPLY
 • Mr. Dékány Endre
  21 November 2018 10:32:47

  คุณต้องการยืมเงินหรือไม่? ถ้าใช่ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมลล์: (dakany.endre@gmail.com) ข้อเสนอเงินกู้.

  REPLY
 • Mrs Mary
  21 November 2018 14:25:14

  ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ธุรกิจของคุณเอง? ก) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา C) การรวมหนี้สิน ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... สถานที่: .......................................... สถานะ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่ต้องการ: ......................... ระยะเวลาเงินกู้: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้ต่อเดือน: ..................................... ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  REPLY
 • Mrs Mary
  23 November 2018 08:47:28

  ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ธุรกิจของคุณเอง? ก) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา C) การรวมหนี้สิน ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... สถานที่: .......................................... สถานะ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่ต้องการ: ......................... ระยะเวลาเงินกู้: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้ต่อเดือน: ..................................... ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  REPLY
 • Mrs Mary
  27 November 2018 08:43:46

  ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ธุรกิจของคุณเอง? ก) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา C) การรวมหนี้สิน ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... สถานที่: .......................................... สถานะ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่ต้องการ: ......................... ระยะเวลาเงินกู้: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้ต่อเดือน: ..................................... ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  REPLY
 • Mr. Excel
  27 November 2018 12:58:30

  ฉันเป็นนาย Excel, ถูกต้องตามกฎหมาย, ผู้ให้กู้เงินที่มีชื่อเสียง เราให้เงินกู้กับธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่ทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้เงินกู้ระยะยาวสูงสุดสามถึงยี่สิบปีสูงสุดโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ 2% และคุณสามารถบอกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นเงินกู้ได้เช่นกัน เงินให้กู้ยืมจะได้รับเป็นเงินปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้ไว้คือ 500,000,000 ทั้งในรูปปอนด์และ USD และต่ำสุด 5,000 ปอนด์และ USD USD ดังนั้นหากคุณสนใจที่จะติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการได้รับเงินกู้ เสนอสินเชื่อเร่งด่วน

  REPLY
 • Mrs Mary
  28 November 2018 12:59:14

  ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ธุรกิจของคุณเอง? ก) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา C) การรวมหนี้สิน ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... สถานที่: .......................................... สถานะ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่ต้องการ: ......................... ระยะเวลาเงินกู้: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้ต่อเดือน: ..................................... ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  REPLY
 • Mrs Mary
  29 November 2018 09:58:37

  ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ธุรกิจของคุณเอง? ก) การขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคล B) ธุรกิจเริ่มต้นและการศึกษา C) การรวมหนี้สิน ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... สถานที่: .......................................... สถานะ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่ต้องการ: ......................... ระยะเวลาเงินกู้: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้ต่อเดือน: ..................................... ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  REPLY
 • jose dennison
  29 November 2018 13:22:44

  เรียนคุณ / คุณนาย   คุณกำลังมองหาเงินกู้ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์   เงินกู้, เงินกู้นักเรียน, การรวมหนี้เงินกู้, เงินกู้ไม่มีหลักประกัน   เงินทุน ฯลฯ ... หรือคุณปฏิเสธเงินกู้โดยธนาคารหรือการเงินใด ๆ   สถาบันสำหรับหนึ่งหรือหลายเหตุผลคุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับ   โซลูชั่นสินเชื่อของคุณ!   ฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนฉันให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลที่ a   ดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง   อัตรา 2%   สนใจ? ติดต่อเราเพื่อติดตามการประมวลผลของเงินกู้และ   โอนภายใน 48 ชั่วโมง;   รายละเอียดการใช้งาน   ชื่อ   วันเกิด :   เพศ:   สถานภาพการสมรส:   ที่อยู่:   เมือง:   รัฐ / จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์ /:   ประเทศ:   โทรศัพท์:   E-mail:   รัฐวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ:   วงเงินกู้:   ระยะเวลาเงินกู้:   รายได้สุทธิรายเดือน อีเมล์: @ josedennisonloans007@googlemail.com และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราไปที่เว็บแอดเดรส www.dennisonloanscompany.com ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร ความนับถือ, นายโฮเซ

  REPLY
 • JANICE ALBERT
  01 December 2018 17:24:45

  เครดิตของฉันถูกเรียกคืนชื่อของฉันคือเจนิซอัลเบิร์ตจากฟลอริด้าฉันต้องการแสดงความกตัญญูอย่างจริงใจของฉันกับ JOHN LOAN FIRM เพื่อช่วยฉันคืนคะแนนเครดิตและธุรกิจที่กำลังจะถึงแก่ความตายของฉันโดยให้ฉันจำนองเป็นเงิน 50,000 ดอลลาร์หลังจากที่ธนาคารของฉันถูกปฏิเสธ และหน่วยงานด้านการเงินอื่น ๆ ที่ฉันเข้าเยี่ยมชม ผมขอแนะนำให้ทุกคนออกมีในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินในอื่น ๆ ที่จะไม่ตกอยู่ในมือที่ไม่ถูกต้องในขณะที่การค้นหาของจำนองต้องรับผิดในการติดต่อ บริษัท นี้ผ่านทางอีเมล: johnloanfirm2@gmail.com พระเจ้าอวยพรคุณทั้งหมด

  REPLY
 • Mr.Rapheal
  03 December 2018 07:07:33

  สมัครสินเชื่อออนไลน์วันนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และ รับ เงินกู้ของคุณที่อัตรา 2% ติดต่อเราวันนี้ได้ที่ raphealjefferyfinance@gmail.com แบบฟอร์มขอสินเชื่อ FILL IN ชื่อ: ประเทศ: สถานะ: หมายเลขโทรศัพท์: อายุ: อาชีพ: จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: ระยะเวลา: เว็บไซต์: raphealjefferyfinance@gmail.com Dir: Mr. Jeffery

  REPLY
 • ROBERT MAO LOAN
  03 December 2018 15:54:54

  คุณต้องการคริสมาสต์เงินกู้ คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณหรือไม่? เราสินเชื่อคริสต์มาสให้สินเชื่อธุรกิจเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลเงินให้สินเชื่อบ้านสินเชื่อการชำระเงินให้สินเชื่อแต่งงานเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธนาคารและเงินกู้เพื่อชำระบิล รู้ว่าอีเมลของคุณมีปัญหาอย่างไร (infosunloanservice24@gmail.com) คะแนนเครดิตคือ เรายังสามารถให้วงเงินกู้แก่คุณได้ นอกจากนี้เรายังอนุมัติการให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน หากสนใจกรุณาติดต่อ (infosunloanservice24@gmail.com) BEST REGARD ROBERT MAO LOAN info-sun loan บริษัท ผู้ให้บริการ ติดต่อ EMAIL :: us :( infosunloanservice24@gmail.com) หมายเลขติดต่อของ WHATS-APP 918553623485 SKYPE :: ROBERT MAO

  REPLY
 • jose dennison
  06 December 2018 15:19:51

  เรียนคุณ / คุณนาย   คุณกำลังมองหาเงินกู้ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์   เงินกู้, เงินกู้นักเรียน, การรวมหนี้เงินกู้, เงินกู้ไม่มีหลักประกัน   เงินทุน ฯลฯ ... หรือคุณปฏิเสธเงินกู้โดยธนาคารหรือการเงินใด ๆ   สถาบันสำหรับหนึ่งหรือหลายเหตุผลคุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับ   โซลูชั่นสินเชื่อของคุณ!   ฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนฉันให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลที่ a   ดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง   อัตรา 2%   สนใจ? ติดต่อเราเพื่อติดตามการประมวลผลของเงินกู้และ   โอนภายใน 48 ชั่วโมง;   รายละเอียดการใช้งาน   ชื่อ   วันเกิด :   เพศ:   สถานภาพการสมรส:   ที่อยู่:   เมือง:   รัฐ / จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์ /:   ประเทศ:   โทรศัพท์:   E-mail:   รัฐวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ:   วงเงินกู้:   ระยะเวลาเงินกู้:   รายได้สุทธิรายเดือน อีเมล์: @ josedennisonloans007@googlemail.com และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราไปที่เว็บแอดเดรส www.dennisonloanscompany.com ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร ความนับถือ, นายโฮเซ

  REPLY
 • Mr Calvin
  08 December 2018 07:27:52

  ขอให้เป็นวันที่ดี, ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้เงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือประชาชน บริษัท และบุคคลในองค์กรที่ต้องปรับปรุงสถานะทางการเงินของตนทั่วโลกโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นอัตราต่ำสุด 2% ภายในหนึ่งปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระคืนไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก . เราให้เงินกู้ยืมในช่วงของ€ 5,000 ถึง 100,000,000 ยูโร สินเชื่อของเราได้รับการประกันเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา บุคคลที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล์: (calvinkingloanmanagementfirms@gmail.com) ข้อเสนอเงินกู้.

  REPLY
 • KIMBERLY
  11 December 2018 00:15:23

  2018 เงินกู้ด่วนรายปีที่รับประกัน 2% เท่านั้น ROYAL FINANCIAL FIRM (มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี) คือ Private Lending สถาบันองค์กรที่ให้บริการทางการเงินกับก ความยืดหยุ่นที่ธนาคารรายวันของคุณไม่สามารถจ่ายได้ วงเงินสินเชื่อหลักอยู่ในช่วงตั้งแต่ $ 5000 ถึง $ 1,000,000.00 ไปเป็นอันดับแรก ตัวจับเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม กับ ระยะเวลาขั้นต่ำ / สูงสุดไม่เกิน 1 - 20 ปี หากสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้ติดต่อเราตอนนี้ที่ (royalllfirm@gmail.com) สำหรับ ลงทะเบียนทันที

  REPLY
 • KIMBERLY
  11 December 2018 00:15:23

  2018 เงินกู้ด่วนรายปีที่รับประกัน 2% เท่านั้น ROYAL FINANCIAL FIRM (มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี) คือ Private Lending สถาบันองค์กรที่ให้บริการทางการเงินกับก ความยืดหยุ่นที่ธนาคารรายวันของคุณไม่สามารถจ่ายได้ วงเงินสินเชื่อหลักอยู่ในช่วงตั้งแต่ $ 5000 ถึง $ 1,000,000.00 ไปเป็นอันดับแรก ตัวจับเวลาซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม กับ ระยะเวลาขั้นต่ำ / สูงสุดไม่เกิน 1 - 20 ปี หากสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้ติดต่อเราตอนนี้ที่ (royalllfirm@gmail.com) สำหรับ ลงทะเบียนทันที

  REPLY
 • Larry Maxwell
  13 December 2018 04:36:24

  เราเป็นองค์กรคริสเตียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือด้านการเงินดังนั้นหากคุณกำลังประสบปัญหาด้านการเงินหรืออยู่ในภาวะยุ่งยากทางการเงินใด ๆ และต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองหรือต้องการเงินกู้ ชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังหายากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ (larrymaxwellfunds@gmail.com) สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่า "" ลูกา 11:10 ทุกคนที่ขอรับ; ผู้ที่หาพบ และสำหรับผู้ที่เคาะประตูจะเปิดออก "อย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านี้ผ่านไปเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ทุกวันนี้และตลอดไปยิ่งกว่านั้นอีกเช่นนี้ก็เพื่อคนที่มีใจรักและพระเจ้ากลัวคน ชื่อของคุณ: เพศ; อายุ; ประเทศ วงเงินกู้: ระยะเวลาเงินกู้: วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ รายได้ประจำเดือนของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง: ขอบคุณสำหรับความเข้าใจในการติดต่อของคุณเป็น เรารอคอย ความนับถือ การจัดการ E-mail: (larrymaxwellfunds@gmail.com)

  REPLY
 • Mr. Excel
  15 December 2018 22:17:38

  ฉันเป็นนาย Excel, ถูกต้องตามกฎหมาย, ผู้ให้กู้เงินที่มีชื่อเสียง เราให้เงินกู้กับธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่ทำธุรกรรมทางธุรกิจเราให้เงินกู้ระยะยาวสูงสุดสามถึงยี่สิบปีสูงสุดโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และคุณสามารถบอกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นเงินกู้ได้เช่นกัน เงินให้กู้ยืมจะได้รับเป็นเงินปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้ไว้คือ 500,000,000 ทั้งในรูปปอนด์และ USD และต่ำสุด 5,000 ปอนด์และ USD USD ดังนั้นหากคุณสนใจที่จะติดต่อเราที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการได้รับเงินกู้ เสนอสินเชื่อเร่งด่วน

  REPLY
 • KETESHA
  18 December 2018 20:09:36

  สวัสดีทุกคนฉันชื่อ KETESHA FRANK มาจากฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อมาเป็นพยานในการกู้เงินจากนาย ALENXANDER WALKER Loan Company หลังจากสมัครแล้ว 2 ครั้งจากหลายบัญชี ผู้ให้กู้เงินกู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ให้กู้ที่นี่เวทีนี้ฉันคิดว่าการให้กู้ยืมของพวกเขาเป็นจริงและฉันใช้ แต่พวกเขาไม่เคยให้กู้ยืมเงินจนกว่าเพื่อนของฉันแนะนำฉันไปนาย ALENXANDER WALKER บริษัท สินเชื่อที่สัญญาว่าจะช่วยฉัน