728 x 90

ดัชนีความเครียดของคนกรุงเทพฯ ตามเจเนอเรชัน

img

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนกรุงเทพฯ ตามเจเนอเรชัน จากกรณีศึกษาตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 1,074 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

ผลสำรวจพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 43.30 เป็นชาย และร้อยละ 56.70 เป็นหญิง

เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นเจเนอเรชั่น พบว่า
ร้อยละ 13.13 เจเนอเรชั่น M มีอายุ 19-24 ปี
ร้อยละ 22.82 เจเนอเรชั่น Y มีอายุ 25-35 ปี
ร้อยละ 32.87 เจเนอเรชั่น X มีอายุ 36-50 ปี
ร้อยละ 30.98 เจเนอเรชั่น B มีอายุ 51-69 ปี

ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 37.92 เป็นโสด ร้อยละ 54.87 สมรสแล้ว และร้อยละ 7.21 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 65.27 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31.37 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 3.36 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ร้อยละ 18.94 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท
ร้อยละ 50.71 มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท
ร้อยละ 16.12 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ 14.23 มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท

สำหรับอาชีพ พบว่า
ร้อยละ 31.10 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 14.15 อาชีพค้าขาย
ร้อยละ 13.41 นักเรียน นักศึกษา
ร้อยละ 12.01 อาชีพรับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 8.87 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 8.19 อาชีพธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 12.68 อาชีพอื่นๆ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษตรกร เกษียณอายุ ว่างงาน พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments