728 x 90

สถิติกิจกรรมปีใหม่ 2561 ของคนกรุงเทพฯ

img

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องกิจกรรมปีใหม่ของคนกรุงเทพฯ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,212 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา พบว่า

ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.56 เป็นหญิง และร้อยละ 47.44 เป็นชาย

เมื่อจำแนกออกเป็น เจเนอเรชั่น พบว่า
ร้อยละ 25.04 มีอายุ 20-29 ปี 
ร้อยละ 29.75 มีอายุ 30-39 ปี 
ร้อยละ 29.01 มีอายุ 40-49 ปี 
ร้อยละ 16.20 มีอายุ 50-55 ปี 

ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ร้อยละ 33.48 เป็นโสด ร้อยละ 55.28 สมรสแล้ว และร้อยละ 11.24 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 37.31 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 59.64 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 3.05 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ร้อยละ 25.71 มีรายได้ 15,001-25,000 บาท 
ร้อยละ 66.28 มีรายได้ 25,001-35,000 บาท
ร้อยละ 3.84 มีรายได้ 35,001-45,000 บาท 
ร้อยละ 2.25 มีรายได้ 45,001-55,000 บาท และ
ร้อยละ 1.92 มีรายได้สูงกว่า 55,000 บาท

สำหรับอาชีพ พบว่า 
ร้อยละ 36.46 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
ร้อยละ 12.18 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 4.84 อาชีพเจ้าของธุรกิจ
ร้อยละ 22.27 รับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 22.44 อาชีพค้าขาย 
ร้อยละ 1.81 อาชีพอื่นๆ เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษา ลูกจ้างของรัฐ แม่บ้าน

ผลการสำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมปีใหม่ 2561 พบว่า คนกรุงเทพฯ ระบุกิจกรรมใน 5 อันดับแรกที่ตั้งใจจะทำในเทศกาลปีใหม่ 2561 ได้แก่
1) 
ร้อยละ 60.12 ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว
2) ร้อยละ 58.04 ทำบุญตักบาตร  
3) ร้อยละ 54.39 กลับภูมิลำเนาเดิม 
4) ร้อยละ 48.92 เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว 
5) ร้อยละ 48.51 ไปทำบุญ-ไหว้พระที่วัด 

ด้านพรปีใหม่ที่อยากจะขอให้กับตนเองใน 5 อันดับแรก ได้แก่
1) 
ร้อยละ 25.82 ขอให้สุขภาพแข็งแรง
2) 
ร้อยละ 25.08 ขอให้ตนเองมีความสุข สงบในจิตใจ
3) 
ร้อยละ 20.84 ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
4) 
ร้อยละ 20.21 ขอให้มีเงินทอง ร่ำรวย
5) 
ร้อยละ 4.02 ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียน

สำหรับพรปีใหม่ที่อยากจะขอให้กับครอบครัวใน 5 อันดับแรก ได้แก่
1) ร้อยละ 29.20 ขอให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
2) ร้อยละ 26.36 ขอให้คนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรง
3) ร้อยละ 16.37 ขอให้คนในครอบครัวรักใคร่ สามัคคี ปรองดอง
4) ร้อยละ 13.15 ขอให้มีเงินทอง ร่ำรวย
5) ร้อยละ 6.29 ขอให้สำเร็จในการเรียนและการงาน

ส่วนพรปีใหม่ที่อยากจะขอให้กับสังคมและประเทศใน 5 อันดับแรก ได้แก่
1) ร้อยละ 21.00 ขอให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพ
2) ร้อยละ 18.42 ขอให้ประเทศเจริญ มีเศรษฐกิจดีขึ้น
3) ร้อยละ 17.89 ขอให้คนในชาติรักใคร่ สามัคคี ปรองดอง
4) ร้อยละ 14.46 ขอให้มีรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ ไม่คอร์รัปชั่น
5) ร้อยละ 13.03 ขอให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสุข

และความคาดหวังด้านต่างๆ ในปี 2561 ที่คาดว่าจะดีขึ้นใน 5 อันดับแรก มีดังนี้
1) 
ร้อยละ 62.04 สังคม ความรักความสามัคคีของคนในชาติ
2) ร้อยละ 43.34 เศรษฐกิจ เจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดี
3) ร้อยละ 39.45 ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) ร้อยละ 37.72 ปัญหาเยาวชน การศึกษา และการใช้ความรุนแรง
5) ร้อยละ 36.29 ปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments