728 x 90

10 ดาวเด่น LTF-RMF

img

ลงทุนอะไรดี? คำถามยอดฮิตสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการให้เงินในกระเป๋างอกเงยและช่วยประหยัดภาษีด้วย กองทุนรวม LTF และ RMF น่าจะตอบโจทย์ได้ตรงตามเป้าที่วางไว้มากที่สุด

LTF (Long Term Equity Fund) หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยง รวมทั้งเงื่อนไขที่ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน (ก่อนหน้าวันที่ 1 ม.ค. 2559) และ 7 ปีปฏิทินเป็นอย่างต่ำ (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2562)

RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมประเภทที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งจะคล้ายๆ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของภาคเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงิน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้างที่นายจ้างไม่จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือผู้ที่ต้องการออมเพิ่มเติม เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เต็มวงเงิน 500,000 บาท ตามที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริม

โดยกองทุนรวมจะบริหารงานโดยมืออาชีพ คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือ บริษัทจัดการซึ่งมีผู้จัดการ มีการกระจายความเสี่ยง โดยผู้จัดการกองทุนรวมจะนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ในการทำธุรกิจ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนถูกเอาเปรียบ จึงนับเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

BLT ได้รวบรวมกองทุน LTF และ RMF เด่น โดยผ่านการคัดสรรจาก 10 บลจ. ที่น่าสนใจ ซึ่งแต่ละกองทุนมีนโยบายเฉพาะตัว ผู้ลงทุนสามารถเลือกนโยบายที่เหมาะสมกับตนเองได้ ดังนี้

บลจ. กสิกรไทย จำกัด
• K20SLTF เลือกเฉพาะหุ้นเด่นศักยภาพแกร่ง ไม่เกิน 20 บริษัท เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้พอร์ตลงทุน
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• KMSRMF คัดเฉพาะที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีสภาพคล่อง มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในระยะยาว
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 6
บลจ. กสิกรไทย จำกัด
บลจ. กรุงศรี จำกัด
• KFLTFSTARD คัดหุ้นไทยดาวเด่นมาไว้ในกองทุนเดียว ทั้งหุ้นปันผล หุ้นเติบโต หุ้นขนาดใหญ่ เล็ก ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับตลาด
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก  2,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• KFSTARRMF เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง มีโอกาสเติบโตสูงกว่าตลาดหุ้นโดยรวม
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก  2,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

บลจ. บัวหลวง จำกัด
• B-LTF เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูง
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• BERMF เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

บลจ. ธนชาต จำกัด
• T-LowBetaLTFD เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• T-LowBetaRMF เน้นลงทุนในหุ้นไทยผันผวนต่ำ
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
• CG-LTF ลงทุนในหุ้น 100% เน้นหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลที่ดี 
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก  2,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• VALUE-D LTF ลงทุนในหุ้น 100% เน้นหุ้นบริษัทที่มีพื้นฐานดีและผลประกอบการดี มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 2,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• ERMF ลงทุนในหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 2,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

บลจ. ทหารไทย จำกัด
• TMBBFRMF ลงทุนในเงินฝาก ตราสาร-หนี้ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 2,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 4

บลจ. ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด
• CIMB-PRINCIPAL LTF เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อประเทศ 
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• KTLF ลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ไม่น้อยกว่า 65%
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• KTLF70/30 ลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี 65%-70%
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• RMF2 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าผู้ออก ผู้รับรองมีความมั่นคง และมีความสามารถในการชำระหนี้ 
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 4

• RMF1 กระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ทรัพย์สินอื่น
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 5

• KT-BOND RMF เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Global Bond Fund I Class Accumulation (Master Fund) มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 4

• KT-HEALTHC RMF ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก  ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) 
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
ระดับความเสี่ยง 7

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
• MS-CORE LTF ลงทุนในหุ้น 65% เน้นหุ้นบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารทุน
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• MS-FLEX RMF ลงทุนแบบผสมที่สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้น หรือตราสารหนี้ได้ตามภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 5

บลจ. ทิสโก้ จำกัด
• TISCOLTF ลงทุนในหุ้นไทย ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• TDLTF ลงทุนในหุ้นไทย ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

• TEGRMF ลงทุนในหุ้นไทย ใช้นโยบายแบบเชิงรุก
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
ระดับความเสี่ยง 6

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน/ผลดำเนินงานในอดีตของกองทุน-รวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments