728 x 90

เผยสถิติความเครียดคนกรุง โดย AU Poll

img

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ดัชนีความเครียดของคนไทยในกรุงเทพฯ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,090 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่า

พบว่า ประชาชนมีความเครียดน้อย มีคะแนนความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนนซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อครั้งที่ผ่านมาในเดือนมกราคม 2560 ที่มีคะแนนความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 2.15คะแนนโดยเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดมากที่สุด คือ เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน (คะแนนความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 2.77) โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับราคาสินค้าแพง ค่าครองชีพสูงและปัญหาหนี้สิน/รายรับไม่พอกับรายจ่าย รองลงมา คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม (คะแนนความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 2.61) เกี่ยวกับปัญหาการจราจร/รถติด และสภาพแวดล้อม เช่น ขยะ เสียงดัง น้ำเสีย ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความเครียดแต่ละเรื่องในกลุ่มประชาชนแต่ละวัย (Generation) พบว่า ประชาชนในกลุ่ม Gen M (อายุ 19-24 ปี) มีความเครียดมากที่สุด รองลงมาคือ Gen Y (อายุ 25-35 ปี) คะแนนความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 และ 2.28 คะแนนตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่มีความเครียดน้อยที่สุด คือ ประชาชนในกลุ่ม Gen X (อายุ 36-50 ปี) คะแนนความเครียดเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 คะแนน
Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments