728 x 90

กิจกรรมคนกรุงฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

img

จากผลสำรวจ พบว่ากว่าครึ่งของคนกรุงเทพฯ ไม่ได้เดินทางไปไหน ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีความตั้งใจจะใช้เงินน้อยลง อาจจะเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากเศรษฐกิจ รวมทั้งโบนัสที่ได้ ก็ยังตั้งใจแบ่งปันให้คนในครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญในสังคมและผลโพลแสดงให้เห็นว่า ต้องการให้รัฐบาลมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ และนำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ความต้องการเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพฯ ในอนาคต

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments