728 x 90

เทศกาลเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ

img

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องเทศกาลเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ จากกรณีศึกษาตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 1,210 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

ผลสำรวจพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 49.21 เป็นชาย และร้อยละ 50.79 เป็นหญิง

เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นเจเนอเรชั่น พบว่า
ร้อยละ 8.86 มีอายุ 18-19 ปี
ร้อยละ 20.64 มีอายุ 20-29 ปี
ร้อยละ 22.45 มีอายุ 30-39 ปี
ร้อยละ 23.94 มีอายุ 40-49 ปี

ร้อยละ 24.11 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 30.46 เป็นโสด ร้อยละ 60.61สมรสแล้ว และร้อยละ 9.38 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 48.55 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 46.67 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 4.78 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ร้อยละ 29.29 มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
ร้อยละ 32.28 มีรายได้ 15,001 - 25,000 บาท
ร้อยละ 23.79 มีรายได้ 25,001-35,000 บาท
ร้อยละ 16.64 มีรายได้สูงกว่า 35,000 บาท

สำหรับอาชีพ พบว่า
ร้อยละ 29.24 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ร้อยละ 20.38 อาชีพค้าขาย
ร้อยละ 18.88 อาชีพรับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 14.54 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 16.96 อาชีพอื่นๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษียณอายุ ว่างงาน พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น

เทศกาลเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ


เทศกาลเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ

เทศกาลเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ

เทศกาลเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ

เทศกาลเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ

เทศกาลเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ

เทศกาลเข้าพรรษาของคนกรุงเทพฯ
 

Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments