728 x 90

ปัจจัย ปัญหา และความพึงพอใจจากการ ใช้บริการรถสาธารณะของคนกรุงเทพฯ

img

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องปัจจัย ปัญหา และความพึงพอใจจากการใช้บริการรถสาธารณะของคนกรุงเทพฯ พบว่า 


Latest Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

0 Comments